Görme Engelliler

Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliği

 

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİ TANIYALIM

 

        Sosyal Bilimler Liseleri, Fen Liselerinin Türkçe, Matematik ve Sosyal alandaki eşdeğeri olarak planlanmış, bu alandaki üstün zekalı ve yetenekli öğrencileri geleceğin yöneticileri, hukukçuları ve bilim adamları olarak yüksek öğrenime hazırlamak, kendi kültür ve uygarlığını iyi tanıyan, çevre uygarlıkları iyi tahlil eden, altyapısı güçlü, iyi donanımlı bilgili öğrenci yetiştirmek,bakış açısı ve yaklaşımı gelişmiş, özgüveni tam, demokrasiyi sindirmiş, girişimci, aktif ve sosyal araştırmacı,toplum değerlerine ve insanî değerlere saygılı insanlar yetiştirmek üzere ilk defa 2003 yılında İstanbul’da açılmıştır. 2012-2013 öğretim yılında sayıları 31’e ulaşmıştır. Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 104’ü, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 26’yı geçemez. Karma ve yatılı okullarımızdır. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü de okunabilir. Bu okullarda öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 5 yıldır. Merkezi sınavla öğrenci almaktadır.

 

        Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır. Türkçe Matematik alanını seçen öğrenciler 11’inci sınıftan itibaren istemeleri hâlinde Uluslararası Bakalorya Programını takip edebileceklerdir. Atanacak öğretmenler, mevcut öğretmenler arasından yapılan sınavla seçilmektedir..

 

 Okulun Amacı

 

a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.

 

b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.

 

c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.

 

d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.

 

e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.

 

f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.

 

g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.

 

Bilim Danışma Grubu

 

         Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkla işbirliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu 3 yılı doldurduğunda her yıl bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları, Bakanlık ve Üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir.

 

 Başvuru Şartları

 

         Giriş sınavına, 8’inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6’ncı, 7’inci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yılsonu notu en az 3 ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4 olanlar başvurabilir.

 

Giriş Sınavı ve Kayıt-Kabul

 

Okula merkezî sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır.

 

Öğretim Programları

 

Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

 

Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.

 

Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir.

 

Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur. (Mayıs 2004/25472 RG)

 

Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu Derslerinin Ağırlığı

 

10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının %60’ından az olmayacak şekilde düzenlenir.

 

Proje Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları

 

        Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup hâlinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sanat Tarihi ve Felsefe Grubu derslerinin en az birinden proje ve seminer çalışmalarına katılması zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup hâlinde Bilim Danışma Grubu üyelerinin veya öğretmenlerin gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Okul yönetimi, çalışmaları belli bir plan dahilinde öğretmenler, Bilim Danışma Grubu üyeleri, üniversite öğretim elemanları veya alanında tanınmış kamu ve özel kurum ve kuruluşların iş birliği ve çalışanların desteği ile yürütür. Okullarda Bilim Danışma Grubu veya okul yöneticilerince sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar düzenlenebilir. Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlarından en verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli tedbirleri alır. Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları ile topluma hizmet etkinlikleri notla değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. Ayrıca, okulda Uluslararası Bakalorya (IB) programının uygulanması durumunda Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet(CAS)çalışmalarına ağırlık verilir. (Mayıs 2004/25472 RG)

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

 

  

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Bilimler Liselerinin işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 - (Değişik: RG-23/12/2006-26385)

 

Bu Yönetmelik, sosyal bilimler liselerine öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 - (Değişik:RG-21/7/2012-28360)

 

Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

 

b) Okul: Sosyal Bilimler Liselerini,

 

c) Bilim Danışma Grubu: Üniversitelerden görevlendirilecek bilim adamlarından oluşan grubu,

 

d) Hazırlık Sınıfı: Sosyal Bilimler Liselerinde 9 uncu sınıftan önce öğrencilere Türkçe ve yabancı dilde dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma becerilerini kazandırmayı amaçlayan sınıfı,

 

e) Veli: Öğrencinin anne, baba veya vasisi olan kişiyi,

 

f) Protokol: Bakanlık ile üniversiteler arasında yapılan protokolü,

 

g) (Ek:RG-24/3/2008-26826) Yönerge: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesini,

 

h) (Ek:RG-18/7/2010-27645) E-okul: Bakanlığa bağlıokul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Okulun Kuruluş ve Amacı

 

Kuruluş

 

MADDE 5 - (Değişik: RG-23/12/2006-26385)

 

Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler. Sosyal bilimler liseleri, öncelikle okuldaki alanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.

 

Okulun Amacı

 

MADDE - 6  Okul:

 

a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.

 

b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.

 

c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.

 

d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.

 

e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.

 

f) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.

 

g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Bilim Danışma Grubu

 

Bilim Danışma Grubu

 

MADDE 7 - Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesi, eğitim alt yapısının iyileştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkla iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden Bilim Danışma Grubu oluşturulur. Bilim Danışma Grubu 3 yılı doldurduğunda her yıl bir üyesi yenilenir. İş birliğinin esasları, Bakanlık ve Üniversitelerle yapılacak protokol ile belirlenir.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Kontenjan Tespiti, Tercih, Başvuru, Yerleştirme, Kayıt Kabul ve Nakiller(1)

 

Kontenjan Tespiti

 

MADDE 8 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/7/2010-27645)

 

Hazırlık sınıflarına alınacak öğrenci kontenjanını belirlemek üzere; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, öğretmenlerkuruluncaseçilenbiröğretmenveokul-ailebirliğinitemsilenbirvelidenkomisyonoluşturulur.

 

Okula her yıl alınacak öğrenci sayısının 4 şubeyi, bir şubedeki öğrenci sayısının ise 26’yı geçmemesi esastır. Ancak, okulun fiziki imkân ve donanımı ile öğretmen sayısı dikkate alınarak  bir şube daha açılabilir.

 

Açılacak hazırlık sınıfı şube ve alınacak  öğrenci kontenjanı, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de onaylanarak her yılmayısayıiçerisindeBakanlıkçabelirlenentakvimçerçevesindeBakanlığınilgilibirimineelektronikortamdabildirilir. Bakanlıkça yapılandeğerlendirmesonundabelirlenenhazırlıksınıfıöğrencikontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirmeye ilişkin yayımlanan kılavuzda ilan edilir. Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılmaz.

 

Tercih ve Başvuru

 

MADDE 9 -  (Başlığı ile değişik:RG-24/3/2008-26826)

 

Bu okullarda öğrenim görmek isteyen (Değişik ibare:RG-21/7/2012-28360) ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıf öğrencileri; Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda açıklamalar doğrultusunda yerleştirmeye esas puana göre tercihte bulunurlar.

 

İlgili mevzuata göre yurdumuzda öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

 

Okullara Yerleştirme ve Kayıt-Kabul

 

MADDE 10 - (Başlığı ile değişik:RG-24/3/2008-26826)

 

Bu okullara, Yönergede belirlenen usul ve esaslar ile ilgili kılavuz/kılavuzlarda belirtilen açıklamalar doğrultusunda, yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile öğrenci alınır. Okul kontenjanlarına, tercih ve yerleştirme işlemleri ile kayıt-kabule ilişkin hususlara Bakanlıkça her yıl yayımlanan kılavuz/kılavuzlarda yer verilir.

 

Nakiller

 

MADDE 11 - (Değişik:RG-18/7/2010-27645)

 

Bu okullar arasında öğrenci nakillerine esas olmak üzere; yeterlik sınavı, sınıf tekrarı, nakil ve benzeri sebeplerle şube öğrenci sayısı 26’yı aşmayacak şekilde oluşacak açık kontenjanlar ve sınıf seviyesinde ki taban puanlar e-okul sisteminde belirtilir.

 

    Nakiller; açık kontenjan bulunması, öğrencinin yerleştirmeye esas puanının, naklen gitmek istediği okulun kendi sınıf seviyesindeki öğrencilerin yerleştirmeye esas taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğüne göre yapılır.

 

    Nakil başvurusu, öğrencininöğrenimgördüğüokulmüdürlüğünevelisitarafındanyapılır.Öğrencinin nakilşartlarınıtaşımasıhâlindebaşvurusu; öğrenim gördüğüokul müdürlüğünce, e-okulsistemindennaklengidilmekistenilenokulmüdürlüğüneiletilir. E-okulsistemindenalınannakilbaşvuruları, ilgiliokulmüdürlüğüncehaftanın son işgünüdeğerlendirilir. Değerlendirme ileilgilitutanak e-okulsistemindenalınarakokulmüdürüveilgilimüdüryardımcısıtarafındanimzalanıpdosyalanır.Sonuç, aynıgünokuldailanedilir, ayrıcaöğrencininöğrenimgördüğüokulmüdürlüğüne e-okulsistemindenbildirilir.

 

    Naklinuygungörülmesihâlindevelibilgilendirilirveöğrenci en geç 5 işgünüiçindeyeniokulunabaşlar. Bu süreiçinde öğrencinin eskiokulundanayrılmadan nakiltalebindenvazgeçmesihâlinde, bu durum öğrencivelisitarafındanyazılıolarakokulmüdürlüğünebildirilirvenakilişlemi e-okulsistemindeniptaledilir.

 

    Öğrencinin eskiokuluna ait veriler, yeniokulunabaşladığıgün e-okulsistemindenalınır.

 

    Hazırlık sınıfınayenikayıtolanöğrenciler, kayıtdönemindeayrıldıklarıtakdirdegeridönemezler.Hazırlık sınıfındanayrılanveyailişiğikesilenöğrenciler, kayıt-kabulsüresiiçindeşartlarınıtaşıdıklarıdiğerortaöğretimkurumlarınakayıtyaptırabilirler.

 

    Resmî veözelsosyalbilimlerliseleridışındakidiğerresmîveözelortaöğretimkurumlarındansosyalbilimlerliselerineöğrencinakliyapılmaz.Ancaksosyalbilimlerliselerinden, resmîveözeldiğerortaöğretimkurumlarınageçiş, ilgilimevzuathükümleriileokullarınyönetmeliklerindeyeralannakilşartlarınagöreyapılır.

 

(Ek sekizinci fıkra:RG-2/9/2010-27690) Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Öğretim Programları, Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu Derslerinin Ağırlığı

 

Öğretim Programları

 

MADDE 12 - (Değişik:RG-25/05/2004-25472)

 

Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

 

Eğitim-öğretim Türkçe yapılır.

 

Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir.

 

Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur. 

 

Öğretim programlarının ağırlığı (Değişik başlık: RG-23/12/2006-26385)

 

MADDE 13 - (Değişik:RG-18/7/2010-27645)

 

10 uncu, 11 incive 12 ncisınıflardaDilveAnlatım, TürkEdebiyatıdersiileSosyalBilimlerGrubuderslerininöğretimprogramlarınınağırlığı, haftalıkdersçizelgesindekiderssaatleritoplamının % 50 sindenazolmayacakşekildedüzenlenir.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş, Başarının Değerlendirilmesi Proje Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları(2)

 

Hazırlık Sınıfından Dokuzuncu Sınıfa Geçiş

 

MADDE 14 - (Başlığı ile değişik:RG-24/3/2008-26826)

 

Hazırlık sınıfı öğrencileri; aynı okulun 9 uncu sınıfına veya nakil şartlarını taşımaları hâlinde  hazırlık sınıfı bulunmayan diğer okulların 9 uncu sınıflarına  8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre geçiş yaparlar.

 

Başarının Değerlendirilmesi

 

MADDE 15 - (Değişik: RG-23/12/2006-26385)

 

Bu okullarda başarının değerlendirilmesi, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

 

Proje Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları

 

MADDE 16 - (Değişik birinci fıkra: RG-23/12/2006-26385) Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel ve grup hâlinde Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı dersi ile Sosyal Bilimler grubu derslerinin en az birinden proje ve seminer çalışmalarına katılması zorunludur.

 

Proje ve seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup hâlinde Bilim Danışma Gurubu üyelerinin veya öğretmenlerin gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır.

 

Okul yönetimi, çalışmaları belli bir plân dahilinde öğretmenler, Bilim Danışma Grubu üyeleri, üniversite öğretim elemanları veya alanında tanınmış kamu ve özel kurum ve kuruluşların iş birliği ve çalışanların desteği ile yürütür.

 

Okullarda Bilim Danışma Grubu veya okul yöneticilerince sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar düzenlenebilir.

 

Seminer ve proje çalışmalarında öğrencilerin lâboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlarından en verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi gerekli tedbirleri alır.

 

(Değişik altıncı fıkra:RG-25/05/2004-25472) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları ile topluma hizmet etkinlikleri notla değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

 

(Ek yedinci fıkra:RG-25/05/2004-25472) Ayrıca, okulda Uluslararası Bakalorya (IB) programının uygulanması durumunda Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet (CAS) çalışmalarına ağırlık verilir.

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Zümre BaşkanıveGörevleri (3)

 

Öğretmen Seçimi

 

MADDE 17 - (Mülga:RG-18/7/2010-27645)

 

Atamalar

 

MADDE 18 - (Mülga: RG-23/12/2006-26385)

 

Yönetici Seçimi

 

MADDE 19 - (Mülga:RG-18/7/2010-27645)

 

Zümre Başkanı ve Görevleri (Değişik başlık:RG-18/7/2010-27645)

 

MADDE 20 - Zümre öğretmenleri, koordinasyon yeteneğini, verimliliğini, öğrenim durumunu ve kıdemini dikkate alarak kendi aralarından birini zümre başkanı seçerler.

 

Zümre başkanı, ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra eğitimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

 

a) Yönetim, Bilim Danışma Grubu ve ders öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar.

 

b) Öğretimin daha iyi yapılabilmesi için zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını gerçekleştirir.

 

c) Ders programlarının, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

 

d) Öğretimde verimliliğin artırılması amacıyla ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve benzeri sonuçların değerlendirilmesini izler.

 

e) Lâboratuvar, proje ve seminer çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayıcı işlevleri üstlenir.

 

f) Diğer derslerin zümre öğretmenleri başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

 

g) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim kurumları ile iş birliği yapılmasını sağlar. Eğitim programlarının uygulanması ve geliştirilmesi yönünde oluşan görüşleri okul yönetimine bildirir.

 

h) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların aynı doğrultuda yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

 

ı) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Bulunmayan Hususlar

 

MADDE 21 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri esas alınır. 

 

EK MADDE 1 - (Ek:RG-21/7/2012-28360)

 

Bu okullarda öğrencilik hakkını elde edenlerden yurt dışına giderek bir süre eğitim gördükten sonra yurda dönenlerin nakilleri, denklik belgesine dayalı olarak önceki okullarına veya aynı kapsamdaki diğer okullara bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki hükümlere göre yapılır.

 

Kültürlerarası öğrenci değişim programları çerçevesinde bir eğitim ve öğretim yılını geçmemek üzere, önceden durumlarını belgelendirerek yurt dışında öğrenim görmek için okuldan ayrılan öğrencilerin kayıtları okullarında saklı tutulur ve bunların durumları boş kontenjan olarak değerlendirilmez, yerlerine naklen öğrenci alınmaz. Bu kapsamda yurt dışında alınan öğrenim belgeleri, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek öğrenci başarısına yansıtılır.

 

GEÇİCİ MADDE 1 - (Ek.RG-24//3/2008-26826)

 

2007-2008 öğretim yılında ilköğretim 8 inci sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden, 6 ncı, 7 nci sınıflarda Türkçe, matematik ve sosyal bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az "orta" ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00 olanlar bu okulları tercih edebilirler.

 

Öğrenimlerinin 6 ncı veya 7 nci sınıfını, ya da bunların her ikisini yurt dışında gören öğrenciler için bu maddedeki şartlar aranmaz.

 

Yürürlük

 

MADDE 22 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

_____________________

 

(1) 18/7/2010 tarihli ve 27645 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklik ile dördüncü bölüm başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

(2) 24/3/2008 tarihli ve 26826 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklik ile altıncı bölüm başlığı “Seviye Belirleme Sınavı, Başarının Değerlendirilmesi Proje, Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları“ iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.              

 

(3) 18/7/2010 tarihli ve 27645 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklik ile yedinci bölüm başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.